Algemene Voorwaarden Inschrijvingen

De algemene voorwaarden voor inschrijving voor de cursussen van BarB BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijven

Inschrijven voor de opleidingen van BarB BVBA kan enkel via het inschrijvingsformulier via de website. Hou er rekening mee dat het invullen en verzenden van het formulier niet noodzakelijk betekent dat uw plaats in de opleiding is gereserveerd. Door verzending van het online inschrijfformulier verklaart de deelnemer de deelnamevoorwaarden te hebben doorgenomen en deze te accepteren.

Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen BarB bvba en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Na ontvangst van de betaling ontvangt u van ons factuur voor uw administratie.

Eén week voor aanvang van de opleiding krijgt u nog een herinneringsmail met alle info omtrent de te volgen opleiding. Mocht er in die mail iets niet duidelijk zijn, gelieve dan contact op te nemen via het contactformulier op de website.

Algemene Voorwaarden – Annuleren

Het annuleren van een inschrijving kan niet kosteloos, ongeacht of u de opleiding reeds betaald heeft of niet.

  • Annuleert u tot en met 3 weken (21 kalenderdagen) vóór de start van de opleiding? U betaalt een forfaitair bedrag van 30 EUR excl btw als tussenkomst voor de administratiekosten.
  • Annuleert u tot en met 1 week (7 kalenderdagen) vóór de start van de opleiding? U betaalt een forfaitair bedrag van 70 EUR excl btw als tussenkomst voor de administratiekosten.
  • Annuleert u binnen de week voor de start van de opleiding of komt u zonder verwittigen niet opdagen dan betaalt u het volledige bedrag van de inschrijving.

 Algemene Voorwaarden – Betalen & KMO portefeuille

Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur. U wordt verzocht deze te betalen binnen de betalingstermijn van 14 dagen. Alle opmerkingen aangaande deze factuur/inschrijving dienen ons binnen de 8 dagen te bereiken. Hierna wordt geen enkele klacht omtrent uw factuur nog behandeld. Indien de betaling niet voldaan is binnen de opgegeven termijn kan er zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest worden aangerekend van 5% per maand, rekenende vanaf de originele factuurdatum. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het bedrag met een minimum van 75 euro excl btw.

Indien u via de KMO portefeuille wenst te betalen dient u onmiddellijk na de inschrijving de procedure op te starten. Gelieve er rekening mee te houden dat de procedure enkele weken in behandeling neemt. U toegang tot de opleiding is pas verzekerd als de betaling is geregistreerd is. Als u hebt gekozen om via de KMO portefeuille en binnen de maand geen actie hebt ondernomen wordt u plaats vrijgegeven voor een volgende mogelijke deelnemer. Gezien de KMO portefeuille geen tussenkomst geeft op de de BTW van het cursusbedrag, dient u de BTW over de opleiding direct aan ons over te maken (binnen de twee weken). De BTW zal duidelijk op de factuur worden aangegeven en is voor u volledig aftrekbaar als beroepskost. De KMO portefeuille zal tussenkomen in het cursusbedrag exclusief BTW.

Indien bij aanvang van de opleiding het verschuldigde cursusgeld nog niet hebt betaald zal een administratieve kost van 50 euro excl BTW worden aangerekend.

Na betaling van enige administratieve kosten zal u een factuur ontvangen voor uw boekhouding.

Bij wanbetaling of wangedrag heeft BarB BVBA het recht een deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname aan het opleidingsprogramma van BarB BVBA.

Voor alle geschillen zijn slechts de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

Algemene Voorwaarden – Algemene bepalingen

Indien door onvoorziene omstandigheden of door onvoldoende inschrijvingen de opleiding zou geannuleerd worden, verbindt BarB BVBA zich ertoe het volledige cursusbedrag terug te betalen, indien, in onderling overleg geen nieuwe datum voor een gelijkaardige opleiding kan gevonden worden.

Uiterlijk één week voor de start van de opleiding wordt u op de hoogte gebracht indien de opleiding niet kan doorgaan. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma, locatie en planning aan te brengen.

De opleiding die voor de opleiding wordt aangeboden behoort, bij correcte betaling, toe aan de cursist. De inhoud en het auteursrecht blijven eigendom van BarB BVBA. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BarB BVBA – zal gerechtelijk worden vervolgd. Tijdens onze opleidingen is het niet toegelaten om video- of geluidsopnamen te maken. Het maken van foto’s daarentegen is wel toegelaten.

De opleidingen van BarB BVBA zijn onderhevig aan Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW).

De handelingen en het uitoefenen van de handelingen door cursisten, die tijdens de opleidingen worden aangeleerd vallen onder volledige verantwoordelijkheid van de cursist. Hij/zijn dient zich hiervoor zelf te verzekeren en ervoor te zorgen dat zijn/haar beroepsaansprakelijkheid de uitgevoerde handelingen dekt. De organisatie, noch de lesgevers kunnen hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Gebeurlijke ongevallen van, tijdens en naar de opleidingen van BarB BVBA zijn ten laste van de cursist.

De gegevens van deelnemers zullen worden gebruikt om toekomstige initiatieven van BarB BVBA aan te kondigen. Deze gegevens kunnen aan derden ter beschikking gesteld worden met hetzelfde doel. De deelnemers kunnen op eenvoudig verzoek uitschrijven uit deze nieuwsbrieven.

BarB BVBA
Gaversstraat 5 Bus 001
8530 Harelbeke
BE  0658.979.101
DV.O218646